Rozchodník velký (Hylotelephium maximum)

Rozchodník velký (Hylotelephium maximum)

Rozchodník velký (Hylotelephium maximum), 19.4.2009

Rozchodník velký (Hylotelephium maximum), 19.4.2009

Rozchodník velký (Hylotelephium maximum) před rozkvětem, 31.7.2009

Rozchodník velký (Hylotelephium maximum) před rozkvětem, 31.7.2009