Rostliny Zámkovské hory

Latinský název

Český název

Na lokalitě

Reference

Acinos arvensis Pamětník rolní foto    odkaz ven
Agrostis vinealis Psineček tuhý bez odkazu    odkaz ven
Achillea millefolium Řebříček obecný foto    odkaz ven
Ajuga genevensis Zběhovec lesní foto    odkaz ven
Ajuga reptans Zběhovec plazivý foto    odkaz ven
Allium flavum Česnek žlutý foto    odkaz ven
Allium oleraceum Česnek planý foto odkaz ven
Allium senescens subsp. montanum Česnek šerý (chlumní) horský foto    odkaz ven
Alyssum alyssoides Tařice kališní foto    odkaz ven
Alyssum montanum subsp. montanum Tařinka horská pravá foto    odkaz ven
Aurinia saxatilis Tařice skalní foto    odkaz ven
Amorpha fruticosa Netvařec křovitý foto    odkaz ven
Anchusa officinalis Pilát lékařský foto odkaz ven
Anthemis arvensis Rmen rolní foto odkaz ven
Anthericum ramosum Bělozářka větevnatá foto    odkaz ven
Anthyllis vulneraria Úročník bolhoj foto    odkaz ven
Apera spica-venti Chundelka metlice foto odkaz ven
Aphanes arvensis Nepatrnec rolní foto    odkaz ven
Arenaria serpyllifolia Písečnice douškolistá bez odkazu    odkaz ven
Arrhenatherum elatius Ovsík vyvýšený foto    odkaz ven
Artemisia absinthium Pelyněk pravý foto    odkaz ven
Artemisia vulgaris Pelyněk černobýl foto odkaz ven
Astragalus glycyphyllos Kozinec sladkolistý foto odkaz ven
Botrychium lunaria Vratička měsíční foto    odkaz ven
Brachypodium pinnatum Válečka prapořitá foto  odkaz ven
Bromus erectus Sveřep vzpřímený bez odkazu    odkaz ven
Calamagrostis epigejos Třtina křovištní foto odkaz ven
Campanula rapunculoides Zvonek řepkovitý foto odkaz ven
Campanula rotundifolia Zvonek okrouhlolistý foto odkaz ven
Carduus nutans Bodlák nicí foto odkaz ven
Carex caryophyllea Ostřice jarní foto    odkaz ven
Centaurea cyanus Chrpa modrá foto    odkaz ven
Centaurea jacea Chrpa luční foto    odkaz ven
Centaurea stoebe Chrpa latnatá foto    odkaz ven
Centaurea scabiosa Chrpa čekánek foto    odkaz ven
Cerastium arvense Rožec rolní foto    odkaz ven
Cirsium arvense Pcháč rolní (oset) foto odkaz ven
Cirsium vulgare Pcháč obecný bez odkazu   odkaz ven
Convolvulus arvensis Svlačec rolní foto   odkaz ven
Conyza canadensis Turan kanadský bez odkazu    odkaz ven
Coronilla vaginalis Čičorka pochvatá foto    odkaz ven
Coronilla varia Čičorka pestrá foto    odkaz ven
Cotoneaster divaricatus Skalník rozkladitý foto    odkaz ven
Dactylis glomerata Srha laločnatá (říznačka) bez odkazu odkaz ven
Descurania sophia Úhorník mnohodílný bez odkazu    odkaz ven
Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum Hvozdík kartouzek pravý foto    odkaz ven
Dianthus deltoides Hvozdík kropenatý foto    odkaz ven
Dryopteris filix-mas Kapraď samec foto odkaz ven
Echinochloa crus-galli Ježatka kuří noha bez odkazu odkaz ven
Echinops sphaerocephalus Bělotrn kulatohlavý foto    odkaz ven
Echium vulgare Hadinec obecný foto    odkaz ven
Epilobium angustifolium Vrbovka úzkolistá foto    odkaz ven
Equisetum arvense Přeslička rolní foto odkaz ven
Erodium cicutarium Pumpava rozpuková bez odkazu    odkaz ven
Erophila verna Osívka jarní foto    odkaz ven
Euphorbia cyparissias Pryšec chvojka foto    odkaz ven
Fallopia convolvulus Opletka obecná bez odkazu    odkaz ven
Festuca rubra Kostřava červená bez odkazu    odkaz ven
Fragaria moschata Jahodník truskavec foto    odkaz ven
Gagea pratensis Křivatec luční bez odkazu odkaz ven
Galanthus nivalis Sněženka podsněžník foto    odkaz ven
Galium album Svízel bílý foto    odkaz ven
Galium x pomeranicum Svízel pomořanský foto    odkaz ven
Galium pumilum Svízel nízký bez odkazu    odkaz ven
Geranium pusillum Kakost maličký bez odkazu    odkaz ven
Geranium sanguineum Kakost krvavý foto    odkaz ven
Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum Devaterník velkokvětý tmavý foto    odkaz ven
Helictotrichon pubescens Ovsíř pýřitý bez odkazu    odkaz ven
Hieracium pilosella Jestřábník chlupáček foto    odkaz ven
Hylotelephium maximum Rozchodník velký foto    odkaz ven
Hypericum perforatum Třezalka tečkovaná foto   odkaz ven
Iris sp. Kosatec (zplanělý) foto   
Jovibarba globifera Netřesk výběžkatý foto    odkaz ven
Knautia arvensis Chrastavec rolní foto    odkaz ven
Koeleria pyramidata Smělek jehlancovitý foto    odkaz ven
Laburnum anagyroides Štědřenec odvislý foto    odkaz ven
Lamium amplexicaule Hluchavka objímavá foto    odkaz ven
Leucanthemum vulgare Kopretina bílá foto odkaz ven
Linaria vulgaris Lnice květel foto    odkaz ven
Linum austriacum Len rakouský foto    odkaz ven
Linum catharticum Len počistivý bez odkazu    odkaz ven
Lithospermum officinale Kamejka lékařská foto    odkaz ven
Lotus corniculatus Štírovník růžkatý foto    odkaz ven
Melica transsilvanica Strdivka sedmihradská foto odkaz ven
Melilotus albus Komonice bílá foto    odkaz ven
Muscari botryoides Modřenec širolistý foto odkaz ven
Myosotis arvensis Pomněnka rolní foto    odkaz ven
Ononis repens Jehlice plazivá foto    odkaz ven
Papaver argemone Mák polní foto    odkaz ven
Phleum phleoides Bojínek tuhý foto    odkaz ven
Pimpinella major Bedrník větší foto odkaz ven
Pimpinella saxifraga Bedrník obecný foto    odkaz ven
Plantago lanceolata Jitrocel kopinatý foto    odkaz ven
Plantago media Jitrocel prostřední bez odkazu    odkaz ven
Poa compressa Lipnice smáčknutá foto    odkaz ven
Poa pratensis Lipnice luční foto    odkaz ven
Polygala comosa Vítod chocholatý foto    odkaz ven
Potentilla argentea Mochna stříbrná bez odkazu    odkaz ven
Potentilla tabernaemontani Mochna jarní foto    odkaz ven
Pulsatilla grandis Koniklec velkokvětý foto    odkaz ven
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Koniklec luční český foto    odkaz ven
Pyrethrum corymbosum Řimbaba chocholičnatá bez odkazu    odkaz ven
Raphanus raphanistrum Ředkev ohnice foto odkaz ven
Rubus caesius Ostružiník ježiník foto    odkaz ven
Sanguisorba minor Krvavec menší foto    odkaz ven
Scleranthus annuus Chmerek roční foto odkaz ven
Scleranthus perennis Chmerek vytrvalý foto    odkaz ven
Securigera varia Čičorka pestrá foto    odkaz ven
Sedum sp. Rozchodník (blíže neurčený) foto   
Sedum acre Rozchodník ostrý foto    odkaz ven
Sedum album Rozchodník bílý foto    odkaz ven
Sedum hispanicum Rozchodník španělský foto    odkaz ven
Sedum urvillei Rozchodník Urvilleův foto    odkaz ven
Seseli osseum Sesel sivý foto    odkaz ven
Silene latifolia subsp. alba Silenka širolistá bílá foto    odkaz ven
Scabiosa ochroleuca Hlaváč žlutavý foto    odkaz ven
Stellaria graminea Ptačinec trávolistý foto    odkaz ven
Symphoricarpos albus Pámelník bílý foto odkaz ven
Syringa vulgaris Šeřík obecný foto    odkaz ven
Thalictrum minus Žluťucha menší foto    odkaz ven
Thlaspi arvense Penízek rolní foto    odkaz ven
Thymus pulegioides Mateřídouška vejčitá foto    odkaz ven
Trifolium arvense Jetel rolní foto    odkaz ven
Trifolium medium Jetel prostřední foto   odkaz ven
Trifolium montanum Jetel horský foto    odkaz ven
Tripleurospermum inodorum Heřmánkovec nevonný foto    odkaz ven
Valerianella locusta Kozlíček polníček foto odkaz ven
Verbascum densiflorum Divizna velkokvětá foto    odkaz ven
Verbascum nigrum Divizna černá foto    odkaz ven
Veronica prostrata Rozrazil rozprostřený foto    odkaz ven
Veronica arvensis Rozrazil rolní bez odkazu    odkaz ven
Veronica hederifolia Rozrazil břečťanolistý bez odkazu    odkaz ven
Veronica chamaedrys Rozrazil rezekvítek foto odkaz ven
Veronica sp. Rozrazil (blíže neurčený) foto     
Vicia angustifolia Vikev úzkolistá foto    odkaz ven
Vicia cracca Vikev ptačí foto odkaz ven
Vicia tenuifolia Vikev tenkolistá foto    odkaz ven
Viola arvensis Violka rolní foto    odkaz ven
Viola odorata Violka vonná foto    odkaz ven


Klepnutím na záhlaví sloupce seřadíte data tabulky podle daného sloupce, dalším klepnutím pak změníte směr řazení. Skript bohužel ignoruje český pravopis (znak "CH" je chápe jako "C"+"H" a znaky s diakritikou řadí vždy na konec).